ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ހުރި ނަސޭޙަތްތަކެއް

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.   މިއީ العلامة حافظ بن أحمد حكمي ـ رحمه الله ـ  ލިޔުއްވާފައި الميمية އޭ ކިޔުނު ޅެމުން ނަގާފައިވާ ބައިތުތަކެކެވެ.   ************************************************   يَا طَالِبَ العِلْمِ لَا تَبْغِي بِهِ بَدَلًا *** فَقَدْ ظَفِرْتَ وَرَبِّ اللَّوْحِ والْقَلَمِ އޭ ކިޔަވާ ކުއްޖާއެވެ. ތިޔަކަމަށްޓަކައި ބަދަލަކަށް ނޭދޭށެވެ. ފަހެ ލައުޙާއި ޤަލަމުގެ ވެރި ރައްބު ގަންދީ…

އަނިޔާވެރިންގެ ނިމުން

އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖްތަމަޢުގެ އަޚުލާޤީ މިންގަނޑު ނެތިގޮސް އިޖްތިމާޢީ ފޭރާންވަނީ ވީދިފައެވެ. ރޯމާދުވާލު ވައްކަންކުރާ މީހުންވަނީ ގިނަވެފައެވެ. މީސްތަކުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އަރައިގަތުންވަނީ ޢާއްމުވެފައެވެ. ރަހީނު ކުރުމާއި، މުދާ ފޭރުމާއި، ލޭ އޮހޮރުވާ ޙައްޤަކާ ނުލައި މީހުން މެރުންވެސްވަނީ އާންމުވެ އާދައިގެ ކަންކަމަށްވެފައެވެ. މިދެންނެވީ އަދުގެ ޙާލަތެވެ. އެހެނެއްކަމަކު މީސްތަކުން ހަނދާންނެތިފައިވަނީ އަނިޔާވެރީންގެ ނިމުންހުރި ގޮތެވެ. އަނިޔާވެރިކަމާއި ފިތުނަ ފަސާދަ އާއްމުވުމަކީ މުޖްތަމަޢުގެ ހަމަޖެހުން ނައްތާލާ ކަމަކެވެ. އަނިޔާވެރިކަމަކީ ދެދިނިޔޭގެ ގެއެއްލުމާއި ހަލާކަށް އެކަން ކުރާ މީހާ ހުށަހަޅާ ސަބަބެކެވެ.…

ދީނުގައި އައިސްފައިވާ ގޮތަށް ތަބާވާށެވެ. ބިދުޢަ ނުހަދާށެވެ.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.   ﷲ ތަޢާލާވަނީ އިސްލާމްދީން ފުރިހަމަކުރައްވާފައެވެ. ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެންނަވާފައި ނުވާކަމެއް ދީނީ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކުރުމަކީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރިކަމެކެވެ. އެފަދަ ކަންކަމަކީ އެއީ ބިދުޢައެވެ.     ބަހުގެ ގޮތުން ބިދުޢަ   ޢަރަބި ބަހުގައި بدعة އަކީ: ދީނުގައި ވިޔަސް އަދި އެހެންކަންކަމުގައި ވިޔަސް އަލަށް އުފައްދާ ކަންކަމެވެ. [1] މީސްތަކުން އާދަކާދައިގެ ގޮތުގައި ކުރާ ކަންތައްތައް…

އިސްތިޣްފާރު ކުރުމަކީ ހުރިހާ ދަތިތަކެއްގެ ހައްލު

މިދުނިޔޭގައި އިންސާނާ ހޭދަކުރާ ވަގުތަކަކީ މުޞީބާތްތަކާއި އިމްތިޙާނުތަކުން ފުރިފައިވާ ވަގުތުތަކެކެވެ. އެ މުޞީބާތްތަކާ ކުރިމަތި ލުމުގައި އެކި މީހުންގެ ކުޅަދާނަކަން ހުންނަނީ އެކި ވަރަށެވެ. އަދި އެކި މީހުން އެ މުޞީބާތްތަކާ ކުރިމަތިލަނީ އެކި ގޮތަކަށެވެ. މިހުރިހާ މުޞީބާތްތަކުގައި ކެތްތެރިކަމާއި ހިތްހަމަޖެހުމަށް އެދޭ މީހާއަށް އޮތް އެންމެ ހެޔޮ ހައްލަކީ އިންސާނާ އޭނާގެ ޚާލިޤުވަންތަ އިލާހާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުން ވަރުގަދަކުރުމެވެ. އެއިލާހު ހަނދުމަކުރުން ގިނަ ކުރުމެވެ. މާތް ﷲ ހަނދުމަކުރުން ގިނަކުރާ މީހާއަށް އެއިލާހުގެ ޚާއްޞަ…

ހުކުރުދުވަހުގައިވާ ދުޢާ އިޖާބަކުރައްވާ ވަގުތު

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.   ހުކުރުދުވަހަކީ މަތިވެރިވެގެންވާ ދުވަހެކެވެ. އެދުވަހުގެ މަތިވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެ. އެއީ ހަފްތާގެ ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މާތް ދުވަހެވެ. އާދަމުގެފާނު ޚަލްޤުކުރެއްވުނު ދުވަހެވެ. އަދި ޤިޔާމަތްވާނީ ހުކުރުދުވަހެއްގައެވެ. އަދި އެ ދުވަހަށް ޚާއްޞަ ވަރަށް ގިނަ ސުންނަތްތައްވެސް ވެއެވެ. ހުކުރުދުވަހުގެ ޚާއްޞަ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްކަމަކީ އެ ދުވަހުގައި ދުޢާ އިޖާބަކުރެއްވޭ ވަގުތެއް ވާ…

ތައުބާވުމަށް އެދެމޭ!

ތައުބާވުމަކީ، ކުރެވުނު ފާފައާމެދު ހިތާމަކޮށް، އަލުން އަނބުރާ އެފާފަ ނުކުރުމަށް އަޒުމު ކަނޑައަޅައި، ފާފަ ފުއްސަވައި ދެއްވާތޯ ދުޢާކުރުމެވެ. ތެދުވެރި ތައުބާއަކުން ތައުބާވުމަށް މާތް ﷲ ވަނީ އަމުރު ކުރައްވާފައެވެ. އަދި ފާފައަކަށް ކުރެވޭހިނދު، ތައުބާވެ ފާފަ ކުރުން ހުއްޓައިލުމުން، މާތް ﷲ އެ ފާފައެއް ފުއްސަވައިދެއްވާނޭކަމުގައި ކީރިތި ޤުރްއާންގައިވަނީ އަންގަވާފައެވެ. ނަމަވެސް ތައުބާވުފަހު، ހެޔޮ ކަމުގެ މަތީގައި ދެމިހުރުމަކީ އުނދަގޫކަމެކެވެ. އަދި ތައުބާވުމަކީވެސް ބައެއް ފަހަރު ވަރަށް އުނދަގޫކަމަކަށް ވެދެއެވެ. އަދި ހެޔޮ މަގުގައި ސާބިތުވެހުރުމަކީ…

ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޒިކުރުތައް ކިޔަން ވަކި ވަޤުތެއް ކަނޑައެޅިފައިވޭ ހެއްޔެވެ؟

އެންމެ ޞައްޙަގޮތަކީ ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޒިކުރުތަކަށް ވަކި ވަޤުތެއް ކަނޑައެޅިފައިވާކަމެވެ. އެކަމަށް ނަބިއްޔާ ގެ ޙަދީޘްތަކުން ދަލީލުކުރެއެވެ. އެގޮތުން އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވާ ބައެއް ބަސްފުޅުތަކުގައި އައިސްފައިވަނީ: މީހަކު ހެނދުނުގެ ވަޤުތުގައި މިވެނި އެއްޗެއް މިފަދައިން ކިޔައިފިނަމަ. އަދި ހަވީރުވުމުން މިވެނި އެއްޗެއް މިފަދައިން ކިޔައިފިނަމަ” މިފަދައިންނެވެ.

ޤައުމުގެ ވެރިޔާއަށް ޙައްދުތައް މާފުކޮށްދެވިދާނެތަ ؟

  މުޖުތަމަޢު އަމާންއޮމާންކޮށް ކުރިއަރައި އިސްލާމީ ވެށީގެ ތެރޭގައި ދެމިތިބުމަށްޓަކައި ކުށްވެރިންނަށް އަދަބު ދިނުމަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ވަރަށްވެސް މުހިންމު އިލާހީ ހުކުމެކެވެ. މިގޮތުން މީހުން މަރާމީހުންނާއި ވައްކަންކުރާ މީހުންނާއި ޒިނޭފަދަ ކަންތައްތައް ކުރާމީހުންނަށް ޝަރީޢަތުގައި ވަނީ ޙުކުމްތަކެއް ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައިވާ ކަނޑަ އަޅުއްވާފައިވާ މިފަދަ ޙައްދުތަކުގެ ތެރެއިން ޙައްދެއް މީހެއްގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތުން ސާބިތުވުމަށްފަހު އެޙައްދެއް މާފުކޮށްދިނުމަކީ ވެރިޔަކަށް ހުންނަ މީހަކަށް ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަދިކިއެއްތަ؛ ވެރިމީހާގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވަނީ އެތަންފީޒުކުރުމެވެ.…

ޖިންނި ޝައިޠާނުން އުޅޭ ތަންތަން

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.   ޖިންނީންގެ ޢާލަމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޯ މައްޗަށް ވަންހަނާވެގެންވާ ޢާލަމެކެވެ. އެސޮރުމެންގެ ޙަޤީޤީ ސޫރައިގައި އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނެއެވެ. [1] އެހެންކަމުން ޝަރުޢީ ނައްޞުތަކުގައިވަނީ ޖިންނީންނާ ގުޅުންހުރި ބައެއް މުހިންމު ކަންތައްތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަންގަވާފައެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ޖިންނީންގެ ތެރެއިންވާ ޝައިޠާނުންގެ އުނގަދޫތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް އިންސާނުންނަށް ފަސޭހަވެއެވެ. އިންސާނުންނަށް މިކަމުގައި އެންމެ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތުތައް ލިބިގެންދަނީ ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގެ ޛަރީޢާއިންނެވެ. ފަހެ އިންސާނުންނަށް މަޢުލޫމާތު…

ފަސާދަ ކުރާމީހުން ދެކެ ﷲ ލޯބިވެވޮޑި ނުގަންނަވާ!

ކީރިތި ޤުރްއާންގައި ﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴾ “ފަސާދަކުރާ މީހުންދެ ﷲ ލޯބިވެވޮޑިގެން ނުވެތެވެ.” މިފަދައިން ދެ އާޔަތެއްގައި ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. މި ދެއާޔަތާމެދު ވިސްނައިލުމުން ފިލާވަޅުތަކެއް ލިބެއެވެ. މި ދެންނެވި ދެ އާޔަތުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ އާޔަތަކީ ޔަހޫދީންގެ ވާހަކަ ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ އާޔަތެކެވެ. ދެވަނަ އާޔަތުގައި އިޝާރާތްކުރައްވަނީ ބަނީ އިސްރާއީލް މީހުންގެ ތެރެއިން މުއްސަނދި މަހުޖަނެއް ކަމުގައިވާ ޤާރޫނަށެވެ. މި ދެއާޔަތްވެސް ނިންމާލައްވަމުން، ބިމުގައި ފަސާދަކޮށް އުޅޭ މީހުން ދެކެ މާތް ﷲ ލޯބިވެވޮޑި…

މުދަލަށާއި މަތީ މަޤާމުތަކަށް ދަހިވެތިވުން

އިންސާނުންނަކީ މުދާ އެއްކޮށް ގިނަކުުރުމަށް ލޯބިކުރާ ބަޔެކެވެ. އަދި މުޖުތަމަޢުގައި ޝަރަފުވެރި މަޤާމުތަކާއި ދުނިޔޭގެ ޒީނަތައް ލޯބިކުރާ ބަޔެކެވެ. މިއީ އިންސާނުންގެ ޠަބީޢަތެވެ. ޙަޤީޤީ މުުއުމިނަކީ މިކަންތައްތަކުގެ މައްޗަަށް ބިރުވެތިވާ މީހާއެވެ. ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް އޭނާ ދުނިޔޭގެ ހެއްލުމާއި ދަޅަތަކުގައި ޖެހި މަގުފުރެދިގެން ގޮސްފާނެކަމަށް ބިރުވެތިވާ މީހާއެވެ. ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ…

ހަލާކު ކުރުވަނިވި 7 ފާފަ

ފާފައަކީ އޭގެ ޒާތުގައި މީހާއަށް ނުތަނަވަސްކަން ގެނުވާ އެއްޗެކެވެ. އަދި ފާފައިގެ ސަބަބުން އަޅާ އޭނާގެ ރައްބާއި ދެމެދުގައި އިންފާރެއް ލެވިގެންދެއެވެ. ހިތް ހަރުވެ، ޙައްޤާއި ބާޠިލު ވަކިކުރަން އުނދަގޫވެގެންދެއެވެ. އެހެންކަމުން ފާފައިގެ އަސަރުތައް އިންސާނާއަށް ނުހަނު ބޮޑަށް ކުރެއެވެ. ކުދި ފާފައާއި ބޮޑެތި ފާފަތަކަކީވެސް އެ ފާފައެއްގެ ޒާތުން އޭގެ ޖަޒާ ބޮޑުވެގެން ދާ ކަމެކެވެ.