އުތެމަ ޖަމްޢިއްޔާގެ ރިޕޯޓްތައް ތަޙްޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ 30 މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާ އަކުން ގޮވާލައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ ”އުތަމަ“ އިން އދ. ގެ އެކިއެކި އެޖެންސީ ތަކަށް ހުށައެޅުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ

އިސްލާމުދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ރިފޯޓު ލިޔުނު އެމް.ޑީ.އެން.ގެ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުން އަވަސް ކުރުމަށް ސަލަފުން ގޮވާލައިފި

މޯލްޑިވިއަން ޑިމްކޮރެސީ ނެޓްވޯރކު ( އެމް.ޑީ.އެން.) ކިޔާ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ތައްޔާރުކޮށް ޝާއިޢު ކުރަމުން އައި ”ޕްރިލިމިނަރީ