ސެކިއުލެރިޒަމް ގެ ނުރައްކާތެރިކަން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އޮތް މިންވަރު ދިރާސާކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ސެކިއުލެރިޒަމް ގެ ނުރައްކާތެރިކަން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އޮތް މިންވަރު ދިރާސާކޮށް ޢިލްމީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފުން ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މައްޗަންގޮޅީ މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދާ ދެކޮޅަށް ސަލަފުން މައްސަލަ ހުށައަޅައިފި

މައްޗަންގޮޅީ މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓު ދިފާއުކޮށް ވާހަކަދައްކަމުންދާތީ ސަލަފުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއަށް މައްސަލަ ހުށައަޅައިފިއެވެ.

އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓުގައިވާ ކަންކަން އޮޅުވަމުންދާތީ ޙަޤީޤަތް ހާމަކޮށް ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން ބަޔާނެއް ނެރެފި!

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެސީ ނެޓްވޯކްގެ ފަރާތުން ”ޕްރީލިމިނަރީ އެސެސްމަންޓް އޮފް ރެޑިކަލައިޒޭޝަން އިން މޯލްޑިވްސް“ މި ނަމުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ އައިޑެންޓިޓީ ގެއްލޭނެ ފަދައިން ޤާނޫނު އަސާސީ ބަދަލުކުރުމަށް އީޔޫ އިން ހުށައެޅި ހުށައެޅުމަށް އިންކާރުކޮށް ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން ނެރޭ ބަޔާން!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ އައިޑެންޓިޓީ ގެއްލޭނެ ފަދައިން ޤާނޫނު އަސާސީ ބަދަލުކުރުމަށް އީޔޫ އިން ހުށައެޅި ހުށައެޅުމަށް އިންކާރުކޮށް ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން ނެރޭ ބަޔާން!