ނަރަކަ – އަޒާބުގެ ގޮވަތި – 2

އަލްއިމާމު އައްޠަޙާވީ – رحمه الله – އެކަލޭގެފާނުގެ ފޮތް ކަމުގައިވާ އަލްޢަޤީދަތުއް ޠަޙާވިއްޔާގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ” ސުވަރުގެއާއި ނަރަކަ ވަނީ މިހާރުވެސް ހައްދަވާފައެވެ. މިދެތަން ދުވަހަކުވެސް ފަނާ ނުވާނެއެވެ. އަދި ނިމުމަކަށްވެސް ނާންނާނެއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ﷲ ތަޢާލާ ސުވަރުގެއާއި ނަރަކަ އެހެން ޚަލްގުތަކުންނަށް ވުރެ ކުރިން ހެއްދެވިއެވެ. އަދި ކޮންމެ ތަނަކަށް ވެސް އެތަނެއްގެ އަހުލުވެރިން ހެއްދެވިއެވެ. އެކަލާނގެ އިރާދަ ކުރައްވާ ބައެއް އެކަލާނގެ ފަޟްލުވަންތަކަމުން ސުވަރުގެ ވައްދަވައެވެ. އަދި އެކަލާނގެ އިރާދަ ކުރައްވާ ބައެއް…

ނަރަކަ – އަޒާބުގެ ގޮވަތި – 1

ނަރަކަޔަކީ ކޮބާ؟ ނަރަކަޔައީ ﷲ ތަޢާލާ އެކަލާނގެ އަށް ކާފިރުވާ މީހުންނާއި، އެކަލާނގެ ޝަރީޢަތާއި ދެކޮޅު ހަދާމީހުންނާއި އަދި އެކަލާނގެ ފޮނުއްވި ރަސޫލުން ދޮގުކުޅަ މީހުންނަށް އަޒާބު ދެއްވުމަށް އެކަލާނގެ ހައްދަވައި ތައްޔާރު ކުރައްވާފައިވާ ތަނެކެވެ. އެއީ އެކަލާނގެ އަދުއްވުންނަށް ހުރި އަޒާބުގެ ގޮވައްޗެވެ. އަދި މުޖްރިމުން އެތަނެއްގައި ހިފައިހައްޔަރު ކުރެވޭނެ ޖަލެވެ. އެއީ ބޮޑުވެގެންވާ ނިކަމެތިކަމާއި އަދި ހަލާކެވެ، އެއަށް ވުރެ ބޮޑު ނިކަމެތިކަމެއް އަދި ގެއްލުމާ ހަލާކެއް ނުވެއެވެ. ﷲ ވަޙީ ކުރެއްވިއެވެ. (رَبَّنَا…

ޖުވާކުޅުން

ޖުވާކުޅުމަކީ މޮޅުވާ މީހާ ދެރަވާ މީހާގެ އަތުން އެއްޗެއް ހޯދުމަށް ޝަރުޠުކޮށްފައި ކުޅޭ ކުޅިވަރުތަކެވެ. [1] އެފަދަ ކުޅިވަރުތައް ކުޅުން އިސްލާމްދީނުގައިވަނީ ނަހީކުރައްވާފައެވެ.

ބިދުޢަ (ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ނައްޞުތައް)

ބިދުޢައާއި އޭގެ އަހުލުވެރިންގެ ނުބައިކަން ބަޔާންކުރައްވާ ވަރަށް ގިނަ ނައްޞުތައް ވާރިދުވެފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ނައްޞުތައް އައިސްފައިވަނީ

ބިދުޢަ (ތަޢާރުފު)

ބިދުޢަތަކާ ގުޅުން ހުރި މައްސަލަތައް ދެނެގަތުމުގައި ބިދުޢައިގެ ލަފްޒީ މާނައާއި އިޞްތިލާޙީ މާނަ އެނގުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެކެވެ.

ކެތްތެރިކަމުގެ ނަމޫނާ

ދުނިޔެމަތީގައި އިންސާނަކަށް ކުރިމަތިވާނެ އެންމެ ހިތްދަތި އެއްވަގުތަކީއޭނާ އެ ބަޔަކު ދެކެ އެންމެ ލޯބިވާ ބަޔަކު ދުނިޔެއާ އަލްވަދާޢު ކިޔާ ވަގުތެވެ.