މީޑިއާގައި ފަތުރަމުން ދަނީ ހަގީގަތެއް ނެތް ވާހަކަތަކެއް: ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފު

6 މެއި 2021 ގެ ހަމަލާގެ ތުހުމަތުގައި، ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ހއ. ހޯރަފުށި، އަލަނާސިގޭ މުޙައްމަދު ތަސްލީމަކީ ދީނީ ޝިޢާރު ކުރިއެރުވުމަށް 2012 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން، ފުންނާބުއުސް ޝޭޚުންނާއެކު މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މީހެއްކަމާއި،އަދި ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފުގެ އޮފީހުގައި އެފަދަ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާމީހެއް ކަމަށް، އޭނާގެ ވަކީލު ވިދާޅުވިކަމަށް ބުނެ ވަކީލާ ހަވާލާދީ ބައެއް މީޑިއާގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ އެއްވެސް ހަގީގަތެއް ނެތް ވާހަކައެއް ކަމަށް ބުނެ ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން ބަޔާނެއް ނެރެފި އެވެ. ތިރީގައި މި ވަނީ…

ހޯމްސްޓޭއާއި ގުޅިގެން ސަލަފުން ބަޔާނެއް ނެރެފި

ހޯމްސްޓޭގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ، އިޖްތިމާޢީ ޝަޚްޞު ފުނޑުފުނޑުވެގެން ގޮސްދާނެކަމުގެ ބިރުވެރިކަން ހާމަކުރުމުގެ ގޮތުން ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފުން ބަޔާނެއް ނެރެފިއެވެ. މި ބަޔާނުގެ މައިގަނޑުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިންނަކީ ރިވެތި އަޚްލާޤާއި ހަރުދަނާ ދިރިއުޅުމުގެ ސާދާ ވައްޓަފާޅިއަކަށް ދިރިއުޅެމުން އައިސްފައިވާ ސައްތައިން ސައްތަ އިސްލާމީ ސުންނީ މުޖުތަމަޢެކެވެ. ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް ތަރައްޤީގެ މަގުގައި ޤައުމު ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން މިހާ ހިސާބަށް އައިސްފައިވާއިރުވެސް މިދެންނެވި ސާދާ ދިވެހިވަންތަ ވައްޓަފާޅި ދެމެހެއްޓުމަށް އިސްކަންދީފައިވާކަން ތާރީޚް ހެކިދެއެވެ. އެގޮތުން…

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ އައިޑެންޓިޓީ ގެއްލޭނެ ފަދައިން ޤާނޫނު އަސާސީ ބަދަލުކުރުމަށް އީޔޫ އިން ހުށައެޅި ހުށައެޅުމަށް އިންކާރުކޮށް ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން ނެރޭ ބަޔާން!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ އައިޑެންޓިޓީ ގެއްލޭނެ ފަދައިން ޤާނޫނު އަސާސީ ބަދަލުކުރުމަށް އީޔޫ އިން ހުށައެޅި ހުށައެޅުމަށް އިންކާރުކޮށް ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން ނެރޭ ބަޔާން!

މޫނުބުރުގާއަޅާ އަންހެނުން ސިވިލްސާރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސިޔާސަތާ ދެކޮޅު ހެދުމުގެ ގޮތުން ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން ނެރޭ ނޫސް ބަޔާން.

މޫނުބުރުގާއަޅާ އަންހެނުން ސިވިލްސާރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސިޔާސަތާ ދެކޮޅު ހެދުމުގެ ގޮތުން ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން ނެރޭ ނޫސް ބަޔާން.