1. ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

2. ހިންގަން ބޭނުންވާ ޙަރަކާތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ހިންގަން ބޭނުންވާ ޙަރަކާތް

ހަފްތާ ބަންދު ދަރުސް (ދަރުސް)
ހަފްތާ ބަންދު ދަރުސް (ވާރކްޝޮޕް)
ރިޙްލާ
ހިޖުރަ ކޭމްޕް
ޢީދު ފެސްޓިވަލް
އެހެނިހެން

3. އޯޑިއެންސް

ޙަރަކާތް ޢަމާޒުކުރެވޭ ފަރާތް

ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް
ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް
ފިރިހެނުންނަށް
ޒުވާނުންނަށް
އާންމުން
ބެލެނިވެރިން

ދަރުސް / ވާރކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޢަދަދު

4. އެހެނިހެން

ނޯޓް:

  1. ރަށްރަށަށް ދިއުމުގައި، ފޯރމް ހުށައެޅޭ ތަރުތީބަށް އިސްކަން ދެވޭނެ.
  2. ފޯރމް ހުށައެޅުމުން، އެފޯރމް އެވަނީ ކިއޫއެއްގައި.
  3. އިލްމުވެރިން ހަމަޖެއްސުމުގައި، ތިޔަފަރާތުން އެދޭ ބޭފުޅުން ހަމަޖެއްސުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އިސްކަންދެން ނަމަވެސް އިޙްތިޔާރުކޮށްފައިވާ ޢިލްމުވެރިން ހަމަނުޖެހުން އެކަށީގެންވޭ.
  4. ފޯރމް ހުށައަޅާ ދުވަހުން ފެށިގެން، ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ނުލައި 7 ދުވަސް ތެރޭގައި ޖަވާބު ދެވޭނެ. އިންޝާﷲ
  5. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވެލައްވާނަމަ 9965666 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެން.
ފޮނުވާ