ސެކިއުލެރިޒަމް ގެ ނުރައްކާތެރިކަން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އޮތް މިންވަރު ދިރާސާކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ސެކިއުލެރިޒަމް ގެ ނުރައްކާތެރިކަން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އޮތް މިންވަރު ދިރާސާކޮށް ޢިލްމީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފުން ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މަރުވެސް މަރުވާނެއެވެ

މަރު ނުވާނީ ކޮން އެއްޗެއްހެއްޔެވެ؟ ފަނާނުވާނީ ކޮން އެއްޗެއްހެއްޔެވެ؟ ބިންމަތީގައިވާ ހުރިހާ އެއްޗެއްވެސް ފަނާވެ ނެތިގެންދާނެއެވެ.